Notářký zápis jako podklad pro exekuci

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu

Co si přinést s sebou

  • * občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • * údaje o dlužníkovi – jméno, r.č., bydliště
  • * listinu, na základě které vznikl dlužníkovi závazek plnit, tzv. právní důvod – smlouva o zápůjčce, úvěru, uznání dluhu, faktury za předané zboží aj.
  • * dohodu /byť ústní/ o splacení dluhu, zda bude plněno ve splátkách, nebo jednorázově
  • * dohodu /byť ústní/ o sankcích za nesplacení – úrok, smluvní pokuta apod.

(Převzato ze zdroje www.nkcr.cz)