Obchodní společnosti

Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu. Notář zakladatelské dokumenty těchto společností (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) vyhotovuje tak, aby byly v souladu se zákonem a s představami a potřebami zakladatelů společností. Tak by mělo být zajištěno předcházení budoucím sporům mezi společníky.

Pro osvědčení zásadních změn týkajících se výše uvedených společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů. Jedná se zejména o osvědčování průběhu valných hromad společností s ručením omezeným (např. změna společenské smlouvy, udělení souhlasu s rozdělením a převodem obchodních podílů, zvyšování a snižování základního kapitálu), osvědčování průběhu valných hromad akciových společností (např. změna stanov, zvyšování a snižování základního kapitálu, změna formy akcií, štěpení a spojování akcií), osvědčování rozhodování představenstva akciové společnosti, dohody společníků o změně společenské smlouvy, schvalování smluv na jejichž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, k nájmu podniku nebo jeho části, rozhodnutí o zrušení a likvidaci společností, přeměny společností (změna právní formy, fúze společností, rozdělení společností, převod jmění na společníka) a další. U těchto výše uvedených osvědčovacích úkonů notáře je vhodná součinnost notáře již při přípravě podkladů pro přijetí rozhodnutí příslušnými orgány právnických osob. Po dohodě s notářem je možné, aby notář poskytl související právní pomoc - např. vyhotovení návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku nebo návrhu na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku, vypracování společenské smlouvy, vypracování stanov, příprava dokumentů nutných pro obchodní rejstřík, zastupování společností před rejstříkovým soudem, živnostenským úřadem.

Co si přinést s sebou k založení společnosti:

  • * údaje o budoucí firmě – názvu společnosti
  • * údaje o budoucím sídlu společnosti
  • * údaje o budoucím předmětu podnikání – doporučujeme předem konzultovat s živnostenským úřadem
  • * údaje o počtu společníků a jejich nacionále, výše jejich vkladů a obchodních podílů, způsob splacení vkladů /penězi, nebo nepeněžitým vkladem
  • * údaje o počtu jednatelů a jejich nacionále
  • * údaje o výši základního kapitálu a způsobu jeho splacení

Co si přinést s sebou ke změně ve společnosti:

  • * výpis z obchodního rejstříku – vyhotoví notářka
  • * poslední znění zakladatelského dokumentu – společenské smlouvy nebo stanov
  • * návrh požadovaných změn /nová firma, nové sídlo, údaje nových osob

(Převzato ze zdroje www.nkcr.cz)